00 31 (0)418 202003   Het kantoor is van 12-04-2024 tot en met 24-04-2024 gesloten

Welkom bij
Mulders-Bösel
advocatuur

Een pragmatisch en inventief advocatenkantoor voor ondernemers, particulieren en instellingen in de regio Zaltbommel – Tiel – Den Bosch.
0
Gekwalificeerde advocaat
0
Aantal behandelde dossiers
0
Kopjes koffie

BETROKKEN, CREATIEF,
GEDREVEN EN ALTIJD KRITISCH

Mr M.F.G. Mulders-Bösel is snel en flexibel. Er wordt op kantoor hard gewerkt maar met aandacht voor de balans tussen inspanning en ontspanning. Uiteindelijk komt dat de dienstverlening ten goede.
Advocaatkosten
Ik hanteer een uurtarief maar een vaste prijsafspraak of gefinancierde rechtshulp is ook mogelijk.
Aansprakelijkheid
Mulders Bösel advocatuur heeft uiteraard een beroepsaanspakelijkheid verzekering afgesloten.
Geschillenregeling
Mulders Bösel advocatuur streeft naar een hoog niveau van dienstverlening voor haar cliënten.

DE DIENSTEN

mr M.F.G. Mulders-Bösel voert een algemene praktijk, dat wil zeggen dat er sprake is van ruime ervaring en specialisatie in de meest voorkomende zaken. Hierdoor kan sneller en beter worden gewerkt en blijven de kosten beperkt. 

Mr M.F.G. Mulders heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– algemene praktijk
– insolventierecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

U heeft een moeilijke en zeer ingrijpende beslissing genomen: u gaat uit elkaar.
Een nieuw begin kan bevrijdend zijn maar geeft ook een hoop onduidelijkheid. Talloze vragen zullen in u opkomen en de nodige emoties bij u los maken. Uw situatie is onbekend en onzeker en u zou graag duidelijkheid willen over wat u te wachten staat.

Dit geldt zowel voor het geval u samen naar kantoor komt als voor het geval u alleen komt omdat u en uw partner niet langer “on speaking terms” zijn.

Onze advocaten weten wat er speelt bij een echtscheiding. Zij gaan hier professioneel mee om en zorgen dat u voorbereid bent op de te nemen beslissingen en zij tonen u de weg die gegaan moet worden. Daardoor worden onzekerheden weggenomen. In alle gevallen proberen wij de komende situatie vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Dit bevat regelingen over wonen, kind- en partneralimentatie, gezag, omgang- en zorgregelingen, ouderschap en boedelscheiding. Ook reiken wij u een leidraad aan die duidelijk maakt op welke wijze en binnen welk tijdsbestek u aan uw nieuwe toekomst kunt beginnen. Wij geven u derhalve tevens zekerheid vanaf het moment dat de beslissing is genomen en niet pas vanaf de datum waarop u gescheiden bent.

Onze advocaten hebben ruimte ervaring in echtscheidingsbemiddeling en hebben alle kennis in huis om samen met u het convenant op te stellen. Daarvoor hoeft u niet naar een scheidingswinkel of mediator, ook niet vanwege de prijs.

Op korte termijn kunnen wij u in een te downloaden folder uitleggen wat er allemaal speelt bij een echtscheiding en leest u welke acties u zelf al kunt ondernemen. Dat vergemakkelijkt het traject, versnelt de procedure en houdt een en ander betaalbaar.

Ontslag op staande voet, ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden, tijdelijke arbeidsovereenkomsten, “ontslagvergoeding”, concurrentiebeding, relatiebeding, de zieke weknemer, internetten op kantoor, reïntegratie, vaststellingsovereenkomst, aanzegboete …

Dit zijn maar enkele voorkomende facetten in het arbeidsrecht, dat bovendien per 1 januari 2015 flink wordt gewijzigd. Voor degenen die ermee te maken krijgen – ondernemers of werknemers – zijn het vaak ingrijpende beslissingen die een goede voorbereiding vereisen.

Onze advocaten kunnen u hierbij uitstekend van dienst zijn.

Het burenrecht regelt de rechten en verplichtingen tussen de eigenaren van aangrenzende percelen. Alhoewel dit suggereert dat deze regels alleen voor u als eigenaar van een perceel gelden is dit niet juist. Vele van de bepalingen gelden namelijk ook voor huurders!

In de wet worden regels gegeven over:

 • hinder
 • waterloop
 • beplantingen bij de erfgrens
 • erfgrensbepaling
 • vensters en balkons
 • gebruik van andermans perceel
 • noodweg

Duidelijk is dat een geschil met de buren een grote impact kan hebben op uw leven en dat van uw buren. U komt elkaar immers dagelijks tegen.

Onze advocaten zijn bekend met de geldende regelgeving en hebben jarenlange ervaring. Uiteraard kunnen wij u adviseren en – zonodig – procederen. Toch is het het proberen waard een geschil inder minne op te lossen. Vaak hebben onze advocaten hierin een bemiddelende rol en lossen zij problemen tussen buren samen met alle betrokkenen op.

Het intellectueel eigendomsrecht is een vermogensrecht en heeft betrekking op de rechten van een bedenker of maker van bijvoorbeeld een product, een merknaam of een handelsnaam.

Een verzinsel als zodanig – zonder dat dit reeds een concrete vorm heeft aangenomen – wordt door het intellectueel eigendomsrecht beschermd en alleen de bedenker mag in beginsel het product vervaardigen, openbaar maken of vermenigvuldigen. De bedenker heeft een alleenrecht op zijn verzinsel en een ander mag zijn werk niet zo maar namaken.

Wij helpen u graag… óók bij het vastleggen van uw intellectuele eigendom

Intellectuele eigendomsrechten zijn onder te verdelen in verschillende categorieën waaronder bijvoorbeeld het auteursrecht, het merkenrecht, het handelsnaamrecht, tekeningen- en modellenrecht etcetera. Voor elke categorie is allereerst van belang dat het verzinsel goed wordt beschermd.

Wordt er ondanks deze bescherming toch inbreuk gemaakt op uw intellectuele eigendomsrecht, dan adviseren wij u graag over de wijze waarop u hier tegen kunt ageren. Uiteraard kunt u ons ook benaderen over vragen hoe u uw intellectueel eigendom kunt vastleggen.

Het ondernemingsrecht is een dynamisch en breed vakgebied. Het ziet op vele facetten van de onderneming zelf: van de oprichting van BV tot een enqueteprocedure bij de Ondernemingskamer.

Als voorbeeld kunnen worden genoemd: reorganiseren, samenwerken met andere ondernemingen, fuseren, juridische structuur van de onderneming, conflicten tussen aandeelhouders en/of directie, bestuurdersaansprakelijkheid, wanbeleid, algemene voorwaarden, financiering en zekerheden.

Bij ondernemingsrecht zijn de betrokken belangen veelal aanzienlijk

Aangezien de betrokken belangen veelal aanzienlijk zijn dienen beslissingen op dit gebied zorgvuldig genomen te worden, zij het snel.

Een stuurloze onderneming is immers geen optie.

U bent betrokken geraakt bij een strafbaar feit en wordt verdacht. Snelle rechtshulp is dan van wezenlijk belang. Immers, u bent verdachte en nog geen dader en iedereen heeft recht op verdediging! Voor u en uw familie is het een zware tijd waarbij een advocaat als juridische steun en toeverlaat erg belangrijk is.

Bovendien is een verblijf in een cel op een politiebureau zodanig ingrijpend dat u zich ongemakkelijk zult voelen. De kans neemt toe dat u de verkeerde dingen zegt of dingen vertelt die u helemaal niet hoeft te vertellen.

U hebt recht op een advocaat voordat u wordt verhoord. Gebruik dat recht !
Wij kunnen u nog voor het verhoor vertellen wat u ongeveer te wachten staat. Dat geeft rust en uw beslissingen worden dus beter.

De kans bestaat dat u in verzekering wordt gesteld. De Officier van Justitie heeft het recht u nog ruim 3 dagen in de cel te laten zitten. Uiteraard dient de rechter de juistheid van de inverzekeringstelling te controleren en daarbij zullen wij u bijstaan. Vaak komt dan ook aan de orde of u langer moet blijven of dat u om persoonlijke redenen beter naar huis dient te gaan om daar de rechtszaak in vrijheid af te wachten.

Over kosten hoeft u niet in te zitten; u hebt recht op een toevoeging in deze fase.

Indien de zaak voorkomt bij een Officierszitting (TOM-zitting), de Rechtbank (in eerste aanleg) of het Gerechtshof (in hoger beroep) blijven wij u uiteraad bijstaan. Alle juridische verwijten worden behandeld en uiteraard informeren wij de Rechter over uw persoonlijke omstandigheden. Die doen er namelijk toe!

Wanneer achteraf blijkt dat u onterecht een of meerdere nachten in detentie heeft doorgebracht, heeft u recht op een schadevergoeding. Onze advocaten kunnen een dergelijke schadevergoeding voor u aanvragen.

Kortom:

 • bel direct als u een dagvaarding of oproep voor een Officierszitting (TOM-zitting) hebt ontvangen;
 • geef na een aanhouding en direct voor het verhoor aan bij de politie dat u mr Maurice Mulders of mr Marloes van Acquooij wil spreken!

Het personen- en familierecht is een veelomvattend rechtsgebied. Echtscheiding maakt daarvan een groot deel uit. Daarover vindt u elders op onze website meer informatie.

Vele vraagstukken uit het personen- en familierecht komen echter ook naast echtscheiding aan de orde als zelfstandige aangelegenheid.

Denk aan de vaststelling of wijziging van:

 • kind- en partneralimentatie
 • gezag en omgang
 • gedragsvoorzieningen
 • erkenning en ontkenning vaderschap
 • ondertoezichtstellingen
 • adoptie
 • curatele, bewind en mentorschap
 • naamswijziging

Onze advocaten kunnen u hierbij van dienst zijn. Zij zijn bekend met de geldende regelingen en hebben de expertise in huis om u ter zijde te staan.

Huur speelt een grote rol in het dagelijks leven. Veel woningen, kantoren, bedrijfsruimten en winkels worden gehuurd. De rechten en verplichtingen zijn niet altijd even duidelijk.

Het inschakelen van een huurrechtspecialist bij aangaan van een huurovereenkomst is aan te bevelen

Terwijl de huurregelgeving voor een groot deel dwingend van aard is blijken er toch steeds weer problemen te rijzen omdat partijen klaarblijkelijk niet goed hebben gecontracteerd of dachten dat het toch anders zou zijn. Het inschakelen van een huurrechtspecialist bij aangaan van de huurovereenkomst is dan ook aanbevelenswaardig.

Dat begint eigenlijk al direct bij het vastleggen van de staat van het gehuurde. Vaak wordt dit onvoldoende omschreven waardoor later onduidelijkheden opdoen bij het einde van de huur.

Bij een inmiddels gerezen geschil is de inzet van de specialist onontbeerlijk. U kunt daarbij denken aan geschillen over huurachterstand, verrekening met waarborgsom, onderhuur, renovatie, ontbinding van de huurovereenkomst, opzegging van de huur, ontruiming, oplevering, indeplaatsstelling van een andere huurder, onderhoud en faillissement. Wij kunnen u in dat geval bijstaan. Onze advocaten kennen de wet, weten de ingang bij de rechter en kunnen u helpen uw doel te bereiken.

Geschillen over tussen partijen gemaakte afspraken zijn van alle tijden. Geschillen ontstaan bijvoorbeeld omdat niet alle rechten en verplichtingen voor partijen zijn beschreven, of omdat de tekst van het contract voor tweeërlei uitleg vatbaar is, omdat bepalingen in de overeenkomst tegenstrijdig (lijken) te zijn of omdat onvoldoende aandacht is besteed aan schade als gevolg van wanprestatie.

De letterlijke tekst van de overeenkomst is niet alleen bepalend voor de uitleg van de overeenkomst. Ook de betekenis die partijen daaraan gaven en wat partijen op dat moment mochten verwachten is van belang. Daarbij telt de eigen deskundigheid mee en dat kan in uw nadeel werken.

Overeenkomsten ontstaan niet zomaar. Daarover wordt onderhandeld en dat neemt tijd in beslag. Hoe langer er wordt onderhandeld, hoe dichter partijen elkaar naderen. Zijn er mogelijkheden om de onderhandelingen af te breken? In zo’n geval dient u zich te laten adviseren omdat afbreken van onderhandelingen grote gevolgen kan hebben.

Niet zelden betreffen de geschillen het gebruik van algemene voorwaarden en de geldigheid daarvan. Vaak blijkt dat men hiermee niet op een juiste wijze omgaat waardoor algemene voorwaarden helemaal niet blijken te gelden! Daarmee zijn de voor u gunstige bepalingen niet van toepassing. Ons kantoor kan u over het gebruik en de manier waarop u deze van toepassing verklaard adviseren.

Neem daarom contact op met onze advocaten. Met jarenlange proces- en onderhandelingservaring kunnen zij u met advies terzijde staan.

Is uw onderneming in zwaar weer op een zodanige wijze dat een faillissement op termijn tot de mogelijkheden zou kunnen behoren, wacht dan niet af en neem contact op met onze advocaten. Afwachten is in het algemeen het slechtste wat u kunt doen en de kans dat u als bestuurder aansprakelijk wordt gehouden neemt in deze periode toe.

Onze advocaten kunnen u begeleiden in het nemen van de juiste beslissingen om een deconfiture te voorkomen of om de gevolgen zoveel mogelijk daarvan af te wenden. Niet zelden worden beslissingen genomen die achteraf door de curator worden vernietigd met een beroep op de pauliana of worden verrekeningen ongedaan gemaakt.

Mr M.F.G. Mulders wordt met regelmaat door de Rechtbank Gelderland benoemd tot curator in faillissementen of bewindvoerder in surseances van betaling. De verslagen zijn ingevolge artikel 73a Faillissementswet gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Arnhem en liggen aldaar ter inzage van een ieder.

U KUNT IEDERE MAANDAG
VAN 9:30 UUR TOT 12:00 UUR BIJ ONS BINNENLOPEN ZONDER AFSPRAAK

IK BEN GRAAG UW ADVOCAAT

Gehuisvest in een modern, goed bereikbaar en geoutilleerd pand, beschik
ik over alle faciliteiten om een goede praktijkvoering te kunnen waarborgen. Kom gerust eens langs op ons inloopspreekuur, ontmoet ons via social media of, net zo makkelijk, stuur mij een email.
#
MR M.F.G. MULDERS-BÖSEL

Advies en begeleiding
bemiddeling procederen

U wenst dat uw belang optimaal wordt behartigd?

Dan bent u bij mij aan het juiste adres. In alle gevallen schat ik vooraf uw kansen in, verstrek ik een kostenprognose en stel de te hanteren strategie voor. Ik ben zaak-inhoudelijk vindingrijk maar onafhankelijk en kritisch. Uiteindelijk gaat het immers om het reële te behalen resultaat.

Missie

Ik streef naar een duurzame persoonlijke relatie met de cliënt waarin kwalitatief hoogwaardige dienstverlening geboden kan blijven worden die op maat, snel en klantgericht is. Ik pretenderen niet alles te kunnen en doe enkel dat waar ik goed in ben.

Visie

Het belang van de cliënt staat centraal en ik sta pal achter de cliënt. U kunt mij gerust partijdig noemen, dat vind ik een compliment.

Aandachtspunt

Ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) geldt voor advocaten de wettelijke plicht om voor bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren. Meer informatie hierover vindt u op advocatenorde.nl

Advocaat kosten

Ik verricht mijn diensten in beginsel op basis van een vooraf overeengekomen en interessant uurtarief, te vermeerderen met BTW en verschotten.

Onder verschotten vallen onder andere griffierecht, kosten van ingeschakelde derden zoals een deurwaarder en de kosten van leges voor bijvoorbeeld uittreksels.

Vaste prijs
Als de omvang van de werkzaamheden bij aanvang redelijkerwijs zijn in te schatten bestaat de mogelijkheid een vaste prijs overeen te komen. Uiteraard wordt dit schriftelijk vastgelegd.

Gefinancierde rechtshulp
Daarnaast biedt het kantoor de mogelijkheid van gefinancierde rechtshulp (“toevoeging”) voor particuliere cliënten. Indien gefinancierde rechtshulp wordt verleend wordt de cliënt eenmalig een eigen bijdrage in rekening gebracht, naast de verschuldigde verschotten.

Tegenwoordig zijn alle toevoegingen voorwaardelijk. Dat betekent dat de Raad van Rechtsbijstand achteraf bekijkt of u nog wel recht hebt op een toevoeging.

Bijvoorbeeld: bij een echtscheidingsprocedure wordt de echtelijke woning verkocht. U realiseert een opbrengst. Deze opbrengst wordt door de Raad voor Rechtsbijstand beoordeeld. Komt dit bedrag boven de geldende vermogensnorm uit dan zal de toevoeging alsnog worden ingetrokken en dient u onze factuur zelf te voldoen. Daarom maak ik graag vooraf tariefafspraken voor het geval dat de toevoeging achteraf wordt ingetrokken.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, de instantie die beslist over de verkrijging van gefinancierde rechtshulp, kunt u terzake meer informatie inwinnen: www.rvr.org

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering(en) voor rekening van Mulders Bösel advocatuur komt.

Als advocatenkantoor zijn wij uiteraard gebonden aan de Advocatenwet en de Gedragsregels voor Advocaten. U kunt deze vinden op: www.advocatenorde.nl

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheid verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering(en) voor rekening van Mulders Bösel advocatuur komt.

Als advocatenkantoor zijn wij uiteraard gebonden aan de Advocatenwet en de Gedragsregels voor Advocaten. U kunt deze vinden op: www.advocatenorde.nl

Geschillen

Indien u klachten heeft, verzoeken wij u deze eerst te bespreken met uw eigen advocaat. Uw advocaat zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het ontstane probleem proberen te vinden.

Indien u met hem/haar niet tot een oplossing komt wordt u verzocht uw klacht schriftelijk voor te leggen aan de klachtenfunctionaris van het kantoor, of zijn plaatsvervanger.


Klachtenfunctionaris: mr M.F.G. Mulders


De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht nader. U ontvangt binnen uiterlijk 4 weken antwoord. Blijft de klacht onopgelost dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Geschillen

Indien u klachten heeft, verzoeken wij u deze eerst te bespreken met uw eigen advocaat. Uw advocaat zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het ontstane probleem proberen te vinden.

Indien u met hem/haar niet tot een oplossing komt wordt u verzocht uw klacht schriftelijk voor te leggen aan de klachtenfunctionaris van het kantoor, of zijn plaatsvervanger.


Klachtenfunctionaris: mr M.F.G. Mulders


De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht nader. U ontvangt binnen uiterlijk 4 weken antwoord. Blijft de klacht onopgelost dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

contact

Van Heemstraweg West 2c, 5301 PA Zaltbommel
Postbus 295, 5300 AG Zaltbommel
Telefoon: 0418-202 003, Fax: 0418-202 004
Email: info@mbadvocatuur.nl 

werktijden

Maandag t/m vrijdag: 9:00 – 17:00 uur

WK Splash Team Zuid

Mulders Bösel advocatuur was sponsor van het WK Splash Team Zuid.
Het WK Splash is in 2017 in Lelystad gehouden,  in 2018 in Italië en 2019 in Kamperland.
Kijk voor meer informatie op www.zeilteamzuid.nl